Reklamační řád

Poskytovatelem je BITE Brand s.r.o. se sídlem Kříšťanova 644/11, Praha, 130 00,

IČ:09448977, DIČ: CZ09448977

právnická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 27.8. 2020 (dále jen „poskytovatel“)
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://bitegang.cz

Délka záruky

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu.
 • Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
 • Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.
 • V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí  dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
 • U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

 • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
 • Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 • Kupující je povinen překontrolovat před dopravcem, zda je stav zásilky v pořádku.
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
 • Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@biteclothing.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
 • Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího.
 • Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (jméno, zpáteční adresa, tel.číslo.).
 • Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 • Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu.

Záruka se nevztahuje 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • Nesprávným zacházením.
 • Úmyslným poškozením.
 • Přílišným namáháním produktu.
 • Nedodržováním doporučených pracích, sušících a žehlících metod.

Způsob vyřízení reklamace

 • V případě, že objednávka při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
 • Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 • Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu objednávky.
 • Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny objednávky nebo od smlouvy odstoupit.
 • V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.).